پژوهشنامه معارف دینی

پژوهشنامه معارف دینی

Religious educationپوستر پژوهشنامه معارف دینی

پژوهشنامه معارف دینی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این مجله به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی منتشر می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه نشریه ارسال نمایند.