پژوهش نامه اسلامی حقوق

پژوهش نامه اسلامی حقوق

Research paper on Islamic lawپوستر پژوهش نامه اسلامی حقوق

دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه اسلامی حقوق» در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱، با شماره ثبت ۸۶۸۹۶ به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.