دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی

دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی

Agricultural Market and Economicsپوستر دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی

نشریه علمی اقتصاد و بازار کشاورزی به ‏صورت دوفصلنامه مشترکا توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با انجمن اقتصاد کشاورزی ایران منتشر می شود.

شورای علمی مجله از  استادان و پژوهشگران دعوت می‌نماید، مقالات علمی و پژوهشی خود را با رعایت موازین زیر به دفتر مجله ارسال نمایند:
مجله اقتصاد و بازار کشاورزی از سوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ایران منتشر می­شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث بازار در زمینه­ اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایه­ گذاری و در پاسخ به پیشرفت­ های صورت گرفته در این حوزه انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت می­ باشد که یافته های مرتبط با موضوعات مهم اقتصادی و بازار در حیطه رشته اقتصاد کشاورزی را گزارش می دهند.