دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

Rahpooye Hekmat-e Honarپوستر دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر

رهپویه حکمت هنر یک نشریه دوفصلنامه است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می کند و مقالاتی با کیفیت بالا را در محورهای موضوعی نشریه منتشر می کند. رهپویه حکمت هنر یک نشریه با دسترسی باز است که مقالات پژوهشی را منتشر می کند.

هدف نشریه دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر، تحقیق و پژوهش در باب مبانی، اصول، تحلیل و تاویل، مکاتب، زیبایی شناسی، روشها و تاریخ هنر دینی بویژه هنر اسلامی از منظر حکمت، کلام، عرفان و فلسفه است.

از مهمترین اهداف این نشریه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تبیین حکمی هنر در مفهوم کلی آن
تحقیق و تبیین مبانی حکمی هنر دینی
تحقیق و تبیین حکمت هنر و معماری اسلامی و ایرانی
تحقیق و تبیین عناصر و مکاتب علم الجمال دینی و اسلامی
کشف و تحقیق در باب نظریه های هنر و زیبایی شناسی از متظر حکمت و الهیات دینی
تحقیق و تامل در حوزه تاریخ هنر دینی و به ویژه هنر اسلامی
تحقیق در باب سبکها و مکاتب هنری در تمدن اسلامی و به ویژه هنر اسلامی
تحقیق و پژوهش در باب سیر هنری و زیبایی شناختی در جهان اسلام با تامل بر رویکردهای آینده محور