دوفصلنامه الهیات شهر

دوفصلنامه الهیات شهر

Theology of the cityپوستر دوفصلنامه الهیات شهر

دوفصلنامه الهیات شهر توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه با رسالت تقویت بنیان های اندیشه اسلامی و نهاد دین در شهر در راستای تمدن سازی اسلامی و پاسخ گویی و ارائه راهکارهای دینی برای کاهش مشکلات و معضلات شهری و زمینه سازی جهت تعامل و همکاری علمی میان اندیشمندان دینی و متخصصان شهری در فضای ملی و بین المللی راه اندازی شده است.

اهداف:

فراهم کردن بستری شایسته برای عرضه نوآوری های الهیاتی درباره شهر و بررسی و نقد آن ها به منظور پاسخگویی به شبهات نوین معرفتی.
طرح مسائل و مباحث الهیات شهر از منظری نوین و با توجه به دیدگاه های الهیاتی معاصر.
توسعه بنیان های فکری الهیات شهر در فضای حوزوی و دانشگاهی.
به کارگیری ظرفیت متفکران دانشگاهی و حوزوی به منظور ایجاد پیوند فکری ناگسستنی میان فضای حوزه و دانشگاه.
طرح آرای اندیشمندان معاصر به ویژه در فضای بین المللی در حوزه مسایل الهیات شهر با تاکید بر رویکرد نقادانه.
تلاش در جهت هدایت پژوهشهای الهیات شهر به سوی حل چالش های فرهنگی و اجتماعی شهری.
بررسی تاثیرنگرش های نوین به موضوعات مرتبط با الهیات شهر.