فصلنامه زبان پژوهی

فصلنامه زبان پژوهی


پوستر فصلنامه زبان پژوهی

مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی در سال 1368فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال 1381بنا به سیاست گذاری کمیسیون نشریات مجله به 3 تخصص تاریخ ، ادبیات و زبان ها تغییر یافت سپس در سال 1388 بار دیگر فصلنامه به 4 مجله مجزا به نامهای مجله تاریخ اسلام و ایران ، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، مجله ادبیات عرفانی و مجله زبان پژوهی تغییر نام یافت.

هدف -مجله زبان پژوهی نشر دست آوردهای پژوهشگران در حوزه  مطالعات زبان است هم چنین  این نشریه عرصه ای برای تجلی نظریه های زبانی در همه سطوح زبان ومیان رشته ای های زبان شناسی و سایر علوم وحوزه های علوم انسانی است  در این عرصه امید به بازنمود تضارب اندیشه ها وبروز ایده های جدید برپایه سنت مطالعاتی ایرانی وبومی داریم.

 مقالات پذیرش شده در فصلنامه زبان پژوهی