فصلنامه زبان پژوهی

فصلنامه زبان پژوهی

Language Studiesپوستر فصلنامه زبان پژوهی

مجله علمی - پژوهشی علوم انسانی در سال ۱۳۶۸فعالیت خود را آغاز نمود. سپس در سال ۱۳۸۱بنا به سیاست گذاری کمیسیون نشریات مجله به ۳ تخصص تاریخ ، ادبیات و زبان ها تغییر یافت سپس در سال ۱۳۸۸ بار دیگر فصلنامه به ۴ مجله مجزا به نامهای مجله تاریخ اسلام و ایران ، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری ، مجله ادبیات عرفانی و مجله زبان پژوهی تغییر نام یافت.

هدف -مجله زبان پژوهی نشر دست آوردهای پژوهشگران در حوزه مطالعات زبان است هم چنین این نشریه عرصه ای برای تجلی نظریه های زبانی در همه سطوح زبان ومیان رشته ای های زبان شناسی و سایر علوم وحوزه های علوم انسانی است در این عرصه امید به بازنمود تضارب اندیشه ها وبروز ایده های جدید برپایه سنت مطالعاتی ایرانی وبومی داریم.