زبان و ادب فارسی

زبان و ادب فارسیپوستر زبان و ادب فارسی
سردبیر:میرجلیل اکرمی
معاونت پژوهشی دانشگاه
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار