دوفصلنامه زبان و ادب فارسی

دوفصلنامه زبان و ادب فارسی

Journal of Persian Language and Literatureپوستر دوفصلنامه زبان و ادب فارسی

دو فصلنامه زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) از جمله نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز است که با نظارت و مسیولیت علمی سردبیر و هییت تحریریه منتشر می شود.

هدف اصلی این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب برای بررسی و تحلیل نقادانه جنبه های گوناگون آثار ادبی فارسی، به ویژه بر مبنای دیدگاه های انتقادی و نظریه های ادبی معاصر است و از این رو، فارغ از دوره زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی، برخوردار از تحلیل های مبتنی بر مبانی نظری مشخص باشند. نهایتا این نشریه بستری است برای شناخت عمیق تر و جدیدتر از میراث ادب فارسی اعم از آثار کهن و معاصر.