فصلنامه مطالعات دانشگاه

فصلنامه مطالعات دانشگاه

Iranian Journal of University Studiesپوستر فصلنامه مطالعات دانشگاه

فصلنامه علمی «مطالعات دانشگاه» در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با همکاری انجمن آموزش عالی ایران منتشر می‌شود. در این فصلنامه مقالاتی به چاپ خواهد رسید که ذیل موضوعاتی چون تاریخ دانشگاه، فلسفه‏ دانشگاه، مطالعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، اعضای هیئت‏ علمی و کارمندان شاغل در نظام آموزش عالی کشور به نگارش درآمده باشد. از آنجا که هدف فصلنامه تولید و ترویج دانش و نقد آثار، دیدگاه‏‌ها و نظریه‏‌های موجود است در حد امکان از پذیرش و چاپ مقالات ترویجی، مروری و نقد کتاب در حوزه‌‏های موضوعی مذکور نیز استقبال می‌‏کند.

موضوعات:

۱) هنجارهای فرهنگی نهاد دانشگاه

۲) دانشگاه و مسئله‏ هویت

۳) کارکرد سیاسی دانشگاه

۴) دانشگاه در مقام یک سازمان اجتماعی مدرن

۵) تاریخ اجتماعی دانشگاه در جهان و ایران

۶) تعارض‏ها و جدال‏های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه

۷) کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه

۸) سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

۹) سبک زندگی در دانشگاه (استادان، دانشجویان و کارمندان)

۱۰) تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه

۱۱) دانشگاه و ارزش‏های فرهنگی

۱۲) دانشگاه و مسئله‏ی خصوصی‏سازی آموزش عالی

۱۳) تغییرات فرهنگی و دانشگاه

۱۴) نقش و کارکرد انجمن‏ها و تشکل‏ها در دانشگاه

۱۵) فلسفه‏ دانشگاه

۱۶) تعامل یا نزاع ایده‏ها در دانشگاه

۱۷) دانشگاه و فرهنگ نخبگی

۱۸) فرهنگ‏های رشته‏ای در دانشگاه

۱۹) تعاملات کنش‏گران دانشگاهی (استادان، دانشجویان و کارمندان)

۲۰) آسیب‏های اجتماعی در دانشگاه

۲۱) دانشگاه و آزادی

۲۲) تحلیل فضاهای فرهنگی در دانشگاه

۲۳) دانشگاه و مسئله‏ توسعه و پیشرفت

۲۴) دانشگاه اسلامی

۲۵) دانشگاه و تمدن نوین اسلامی- ایرانی

۲۶) سرمایه‏گذاری و بهره‏وری فرهنگی در دانشگاه

۲۷) اقتصاد سیاسی دانشگاه

۲۸) دانشگاه و گسترش ارتباطات مجازی

۲۹) مسئولیت اجتماعی دانشگاه

۳۰) تحلیل و تبیین نقش دانشگاه‏های متفاوت در تغییر الگوهای ارزشی جامعه ایرانی

۳۱) فرهنگ‏های غیر رسمی در دانشگاه ایرانی

۳۲) شناخت و تبیین کارکردهای اجتماعات غیر رسمی و حلقه‏های دانشجویی در دانشگاه

۳۳) فضای کالبدی و معماری دانشگاه

۳۴) نقد برنامه‏های درسی در دانشگاه

۳۵) اخلاق حرفه‏ای در دانشگاه

۳۶) الگوهای دینداری کنش‏گران دانشگاهی (استادان، دانشجویان و کارمندان)

۳۷) رابطه‏ دانشگاه و دولت

۳۸) رابطه دانشگاه صنعت

۳۹) رابطه‏ دانشگاه و جامعه