نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست

نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست

Journal of New Approaches in Water and Environmental Engineeringپوستر نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست

دوفصلنامه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست توسط دانشگاه گنبد کاووس منتشر می‌شود.

این نشریه از مقالات علمی با کیفیت در تمام شاخه‌های مهندسی آب و محیط زیست استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند.

به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، توسعه و ترویج علوم مهندسی آب و محیط زیست، مقالات پژوهشی را که قبلا در نشریات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تایید، به ترتیب اولویت زمان پذیرش، چاپ می‌کند. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های خود را در زمینه‌های مختلف آب و محیط زیست در اختیار مجله قرار دهند. پژوهش‌هایی که در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده و یا در چارچوب گزارش‌ها و مانند آنها منتشر شده باشد نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است. مسئولیت محتوای مقاله و ترتیب نام نویسندگان، بر عهده نویسنده مسئول می باشد.

این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس و انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران است.