فصلنامه مدیریت سبز

فصلنامه مدیریت سبز

Journal of Green Managmentپوستر فصلنامه مدیریت سبز

براساس مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۱ با راه اندازی نشریه با عنوان مدیریت سبز موافقت گردید.

این مجله با هدف انتشار یافته های پژوهشی محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط با عنوان مجله و به منظور ایجاد فرصت تعامل علمی میان اندیشه ورزان حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت گردشگری، مدیریت کارآفرینی و کسب و کار ، مدیریت زیست محیطی و... کشور تاسیس گردیده است. همانطور که مستحضرید، علم مدیریت همواره با طیف وسیعی از موضوعات رفتاری و ساختاری پیوند خورده است. با این حال نظر به کاربردی بودن بعضی از فعالیت های این حوزه که با اهداف و چشم اندازهای نظام مدیریتی و اسناد بالادستی کشور همسویی بیشتری دارد، این مجله با محوریت پژوهش های مربوط به سبک ها و شیوه های مدیریت سبز در حوزه ساختاری و نهادی کشور و نیز رفتارهای شهروندی ناشی از آن در شرکت ها و نهادهای خصوصی، تحلیل گفتمان در زمینه مدیریت سبز در بخش دولتی کشور و سنجش اینگونه رفتار در نهادهای دولتی کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است مجله مدیریت سبز با توجه به ماهیت گسترده رشته مدیریت و وابستگی بسیار زیاد آن با سایر سایر علوم میان رشته ای دیگر و نیز پژوهش های مرتبط با رفتارهای زیست محیطی کشور نیز بطور کامل تطابق داشته و موافق است.

برخی محورهای موضوعی فصلنامه به شرح ذیل می باشد:

مدیریت سبز
مدیریت رفتار سبز
مدیریت منابع انسانی سبز
رهبری سبز
آموزش سبز
ورزش سبز
جامعه سبز
مدیریت محیطی
عملکرد محیطی
عملکرد زیست محیطی
رفتار سبز
بازاریابی سبز
کسب کار سبز
کارآفرینی سبز
مشاغل سبز
مدیریت مالی سبز
حسابداری سبز
بانکداری سبز
بانکداری الکترونیکی سبز
بودجه ریزی سبز
رفتار شهروندی محیطی
رفتار شهروندی سبز
رفتار سبز مشتری
تولید سبز
صنایع سبز
زنجیره تامین سبز
اکوسیستم کارآفرینی سبز
توسعه پایدار
سبک زندگی سبز
فرهنگ سبز
اصلاح الگوی مصرف
اخلاق زیست محیطی
سیاست گذاری سبز
مسئولیت اجتماعی سازمان
مدیریت انرژی
حفاظت محیط زسیت
فناوری سبز
شهر سبز
اقتصاد سبز
کشاورزی سبز
مدیریت پسماند
استاندارد مدیریت زیست محیطی