مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی

مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی

Industrial and Organizational Psychology Studiesپوستر مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی

نشریه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی به موجب قانون مطبوعات، پروانه انتشار به شماره ۹۲.۲۱۲۶۱ در تاریخ ۹۲.۸.۱۱ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و صادر شده است. این نشریه یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. این نشریه از مقالات علمی- پژوهشی با کیفیت بالا از سوی نویسندگان سراسر جهان استقبال می‌نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند

. به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می‌رساند مقالات خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی نشریه مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی برای دفتر نشریه ارسال نمایند. بدیهی است به مقالاتی که به هر صورتی غیر از روش یاد شده به دفتر نشریه ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.