فصلنامه زبان کاوی کاربردی

فصلنامه زبان کاوی کاربردی

Journal of Studies in Applied Languageپوستر فصلنامه زبان کاوی کاربردی

نشریه زبان‌کاوی کاربردی (JSAL) به صاحب امتیازی بنیان پویا پژوه اندیشه براساس شماره ثبت ۷۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زمستان ۱۳۹۶ شروع به انتشار کرده است.
عنوان پیشین نشریه، دو فصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی بوده که در سال ۱۴۰۱ با عنوان و ترتیب جدید فصلنامه زبان‌کاوی کاربردی، منتشر شده است.

حوزه‌های مرتبط با زبان کاوی کاربردی (آموزش زبان، روانشناسی زبان، جامعه شناسی زبان، زبانشناسی حقوقی، نشانه شناسی، تحلیل گفتمان و ...)