فصلنامه مطالعات فرهنگی میرداماد

فصلنامه مطالعات فرهنگی میرداماد

Mirdamadپوستر فصلنامه مطالعات فرهنگی میرداماد

فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی میرداماد توسط احمد خواجه نژاد منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با تاریخ و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی می پذیرد.