مجله سلامت معنوی

مجله سلامت معنوی

Journal of Spiritual Healthپوستر مجله سلامت معنوی

مجله سلامت معنوی توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، فرهنگستان علوم پزشکی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با مشارکت انجمن‌ ایرانی روانشناسی و انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به منظور تلاش در راه گسترش، ترویج و ارتقای سلامت معنوی و ترغیب محققان به انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در این زمینه به‌ویژه سلامت معنوی با رویکرد اسلامی و توسعه کمی و تعالی کیفی آن منتشر می‌گردد.

مجله سلامت معنوی، مقالات در حیطه‌ها و حوزه های پژوهشی زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
✅ اصول و مبانی سلامت معنوی
✅ مولفه‌ها و ابعاد سلامت معنوی
✅ رابطه سلامت معنوی با سایر ابعاد سلامت (جسمی، روانی و اجتماعی)
✅ الگوهای سلامت معنوی
✅ روش‌های ارتقای سلامت معنوی
✅ روش‌های سنجش سلامت معنوی
✅ کارکردهای سلامت معنوی
✅ مراقبت معنوی و معنویت درمانی
✅ معنویت و سبک زندگی
✅ معنویت و اخلاق و عرفان
✅ معنویت و سلامت