فصلنامه حقوق بین الملل کیفری و حقوق اسلامی

فصلنامه حقوق بین الملل کیفری و حقوق اسلامی

International criminal law and Islamic lawپوستر فصلنامه حقوق بین الملل کیفری و حقوق اسلامی

فصلنامه حقوقی بین الملل کیفری و حقوق اسلامی مصوب کمیسیون شماره چهل معاونت علوم انسانی(شهریورماه ۱۴۰۱) سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، وابسته با دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان می باشد .

حوزه پذیرش مقالات:

حقوق ، فقه و حقوق ، جرم شناسی ، کیفری بین المللی ، فقه جزای سیاسی ، فقه سیاست،میان رشته ای حقوقی