مجله بین المللی علوم رفتاری

مجله بین المللی علوم رفتاری

The International Journal of Behavioral Sciencesپوستر مجله بین المللی علوم رفتاری

The International Journal of Behavioral Sciences (IJBS) is a quarterly, international, peer-reviewed, and open access journal dedicated to various novel disciplines of Psychology and Behavioral Sciences including:

Clinical Psychology
Behavioral Neuroscience
Psychotherapy
Health Psychology
Marriage & Family Therapy
Psychiatry
The IJBS is an official Journal of the Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran and is adhering to ICMJE and COPE recommendation.

The Iranian Committee of Medical Science Journals of the Ministry of Science, Research and Technology has approved the IJBS as a Scientific and Research Medical Journal.