گردشگری شهری

گردشگری شهری


پوستر گردشگری شهری
سردبیر:مهدی قره خلونره
کرامت اله زیاری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار
قطب علمی برنامه ریزی و توسعه