فصلنامه گردشگری شهری

فصلنامه گردشگری شهری

Journal of Urban Tourismپوستر فصلنامه گردشگری شهری

 فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (6926-2423) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1250.18.3/ مورخ1396.1.14 از شماره زمستان 95 موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.  مقالات پذیرش شده در فصلنامه گردشگری شهری