فصلنامه گردشگری شهری

فصلنامه گردشگری شهری

Journal of Urban Tourismپوستر فصلنامه گردشگری شهری

 فصلنامه گردشگری شهری با شماره شاپا (۶۹۲۶-۲۴۲۳) طبق رای کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۱۲۵۰.۱۸.۳/ مورخ۱۳۹۶.۱.۱۴ از شماره زمستان ۹۵ موفق به دریافت اعتبار علمی-پژوهشی گردیده است.