مجله محاسبات نرم

مجله محاسبات نرم

Soft Computing Magazineپوستر مجله محاسبات نرم

مجله محاسبات نرم توسط دانشگاه کاشان منتشر می شود.این نشریه در حوزه های اختصاصی برق و کامپیوتر مقاله می پذیرد.