مجله محاسبات نرم

مجله محاسبات نرم

Soft Computing Journalپوستر مجله محاسبات نرم

مجله علمی محاسبات نرم دارای مجوز شماره ۱۷۹۸۷۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با حمایت دانشگاه کاشان منتشر می شود. 

این نشریه در حوزه های اختصاصی برق و کامپیوتر مقاله می پذیرد.
 

موضوعاتی که مجله محاسبات نرم پوشش می دهد (که البته به این موارد محدود نمی شود)، شامل پژوهش های اصیل و بدیع در دو بعد: ۱) توسعه مرزهای محاسبات نرم و ۲) کاربردهای محاسبات نرم در شاخه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات به صورت دو فصلنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

زیرموضوعات حوزه توسعه روش های محاسبات نرم 
      - شبکه عصبی
      - منطق فازی
      - هوش مصنوعی
      - نمایش دانش
      - یادگیری ماشینی
      - نظریه و سیستم های آشوب
      - محاسبات تکاملی
      - محاسبات استنتاجی
      - سیستم های چندعامله هوشمند

زیرموضوعات حوزه کاربردهای محاسبات نرم در چهار دامنه مهندسی نرم افزار، محیط های چندرسانه ای، شبکه های کامپیوتری و امنیت

الف) مهندسی نرم افزار    
      - طراحی معماری نرم افزار               
      - ارزیابی معماری نرم افزار               
      - طراحی نرم افزار جستجو مبنا            
      - طراحی آزمون                        
      - آزمون خودکار
      - وارسی زمان اجرا
      - انطباق کد برنامه با معماری نرم افزار
      - انطباق کد برنامه با الگوی طراحی
      - تخمین هزینه

ب) محیط های چند رسانه ای

      - بینایی ماشین

      - پردازش تصویر و ویدیو

      - ذخیره و بازیابی داده های چند رسانه ای

      - پردازش زبان طبیعی

ج) شبکه های کامپیوتری
      - مدیریت شبکه های کامپیوتری
      - تضمین کیفیت سرویس
      - شبکه های بی سیم اقتضایی
      - شبکه های حسگر

د) امنیت
      - امنیت پایگاه داده
      - حفظ حریم خصوصی
      - احراز اصالت
      - کنترل دسترسی
      - پنهان نگاری
      - نقش آب زنی