فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی

فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی

Journal of Military Health Promotionپوستر فصلنامه ارتقای بهداشت نظامی

مجله ارتقای بهداشت نظامی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) منتشر می شود.

اهداف و حیطه های کاری مجله در تمام موارد ذیل در حوزه های نظامی می باشد:آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تغذیه و بهداشت مواد غذایی
بهداشت حرفه ای و ارگونومی
بهداشت محیط
مدیریت خدمات سلامت
سلامت در بلایا
اقتصاد سلامت
HSE
سلامت روان
سلامت معنوی
سبک زندگی