نشریه پرستاری مراقبت ویژه

نشریه پرستاری مراقبت ویژه

Journal of Critical Care Nursingپوستر نشریه پرستاری مراقبت ویژه

پیرو نامه شماره ۳۳۲۹/د/۷۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۹، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کد اخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کد اخلاق" را به صورت یک فایل پیوست ارائه دهند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.

بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی شود. بنابراین، از این پس نشریه پرستاری مراقبت ویژه، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.