مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانیپوستر مدیریت بازرگانی
سردبیر:طهمورث حسنقلی پور یاسوری
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار