فصلنامه مدیریت بازرگانی

فصلنامه مدیریت بازرگانی

Journal of Business Managementپوستر فصلنامه مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت بارگانی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت بازرگانی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

موضوعات پذیرش مقالات:

مدیریت راهبردی

اداره امور کسب و کار

مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی

مباحث نوین بازاریابی

مدیریت منابع انسانی و رفتار در حوزه کسب‌و‌کار