مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی
سردبیر:طهمورث حسنقلی پور یاسوری
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار