دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

Management at Islamic Universityپوستر دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

محورهای فراخوان مقاله

دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 

 1. سرمایه انسانی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 2. سرمایه اجتماعی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 3. سرمایه روان شناختی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 4. سرمایه معنوی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 5. توانمندی منابع انسانی باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 6. دانشگاه توانمند باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 7. شایستگی های ضروری برای مدیریت دانشگاهی باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 8. دانشگاه کارآفرین باتوجه به نقش آن در تولید و اشتغال 
 9. مسئولیت اجتماعی در دانشگاه اسلامی
 10. راهکارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه اسلامی
 11. راهکارهای توسعه مدیریت دانش در دانشگاه اسلامی باتوجه به نقش آن در تولید و اشتغال
 12. بازنگری رشته ها و دروس باتوجه به نقش آن در کارآفرینی، تولید و اشتغال
 13. بازنگری در روند تحصیل در آموزش و پرورش و دانشگاه باتوجه به نقش آن در کارآفرینی
 14. آسیب شناسی کارآفرینی در دانشگاه اسلامی
 15. آسیب شناسی نظام آموزشی در دانشگاه اسلامی
 16. شناسایی مولفه های دانشگاه نسل سوم در دانشگاه اسلامی
 17. چابک سازی دانشگاه باتوجه به نقش آن در کارآفرینی در دانشگاه اسلامی