دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

Management at Islamic Universityپوستر دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی

فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی طبق نامه ۳/۱۹۵۷۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ "کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.

محورهای فراخوان مقاله

دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 

 1. سرمایه انسانی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 2. سرمایه اجتماعی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 3. سرمایه روان شناختی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 4. سرمایه معنوی و نقش آن در تولید و اشتغال در دانشگاه اسلامی
 5. توانمندی منابع انسانی باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 6. دانشگاه توانمند باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 7. شایستگی های ضروری برای مدیریت دانشگاهی باتوجه به نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 8. دانشگاه کارآفرین باتوجه به نقش آن در تولید و اشتغال 
 9. مسئولیت اجتماعی در دانشگاه اسلامی
 10. راهکارهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه اسلامی
 11. راهکارهای توسعه مدیریت دانش در دانشگاه اسلامی باتوجه به نقش آن در تولید و اشتغال
 12. بازنگری رشته ها و دروس باتوجه به نقش آن در کارآفرینی، تولید و اشتغال
 13. بازنگری در روند تحصیل در آموزش و پرورش و دانشگاه باتوجه به نقش آن در کارآفرینی
 14. آسیب شناسی کارآفرینی در دانشگاه اسلامی
 15. آسیب شناسی نظام آموزشی در دانشگاه اسلامی
 16. شناسایی مولفه های دانشگاه نسل سوم در دانشگاه اسلامی
 17. چابک سازی دانشگاه باتوجه به نقش آن در کارآفرینی در دانشگاه اسلامی