مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

Management of organizational culture


پوستر مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

 این نشریه  در سال 1382  با عنوان" فرهنگ مدیریت "اولین شماره آن منتشر گردید ، سپس در سال 1389 با تغییر عنوان به " مدیریت فرهنگ سازمانی " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (72958/11/3/89)حائز درجه علمی پژوهشی گردید.