مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

Management of organizational culture
 این نشریه  در سال 1382  با عنوان" فرهنگ مدیریت "اولین شماره آن منتشر گردید ، سپس در سال 1389 با تغییر عنوان به " مدیریت فرهنگ سازمانی " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (72958/11/3/89)حائز درجه علمی پژوهشی گردید.