دوفصلنامه مدیریت و تعالی سرمایه انسانی

دوفصلنامه مدیریت و تعالی سرمایه انسانی

Management and Excellence of Human Capitalپوستر دوفصلنامه مدیریت و تعالی سرمایه انسانی

دو فصلنامه‌ی " مدیریت و تعالی سرمایه انسانی"؛ نشریه‌ای علمی – پژوهشی است که به انتشار یافته‌ها و دستاوردهای نوین حاصل از تحقیقات علمی پژوهشگران، استادان و دانشجویان در حوزه‌ی مدیریت سرمایه انسانی می‌پردازد تا به بومی‌سازی، هم‌افزایی و تسهیم دانش و تجارب اندیشمندان، خبرگان و مدیران سرمایه انسانی و کاربردی ‌سازی آن در سازمان‌ها کمک نماید.

چشم‌انداز:

نشریه مدیریت و تعالی سرمایه‌ی انسانی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی - پژوهشی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت و بالندگی سرمایه انسانی در سطح سپاه و کشور از سوی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران و دانشگاهیان با تمرکز بر مباحث مدیریت و تعالی سرمایه انسانی پایه‌گذاری شده است و با هدف بهبود و پیشرفت در توسعه سازمان‌ها و دستیابی به شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و مدیریت دانش مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی در حوزه مدیریت سرمایه انسانی می‌کند. از این رو، امید است که این نشریه بتواند به بهبود و افزایش استفاده از توان سرمایه انسانی در سازمان‌ها کمک نموده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این منبع عظیم ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، نشریه از پذیرش مقالات پژوهشی اصیل در راستای محورهای موضوعی خود استقبال می‌کند. ارجاع به منابع به‌روز، مرور منسجم و نقادانه پیشینه، استفاده از روش‌‌های پژوهش مناسب و نوآورانه، انجام تحلیل‌های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه از اهمیت بالایی برای نشریه برخودار است و موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی است.

محورهای نشریه:

مدیریت و تعالی سرمایه انسانی
کارکردهای راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت سرمایه انسانی راهبردی
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
مدیریت تجربه و مدیریت دانش با رویکرد انسانی، اجتماعی و فرهنگی
بهره‌وری سرمایه انسانی و مدیریت عملکرد
تعالی سرمایه انسانی (مدیریت استعداد، جانشین ‌پروری، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و ...)
مدیریت سرمایه انسانی الکترونیک
اخلاق، معنویت و تعالی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلامی
تحقیق‌های میان رشته‌ای با محوریت سرمایه انسانی
موضوعات نوظهور و مرز دانشی مدیریت سرمایه انسانی، نظریه پردازی و نقد روشمند نظرات در حوزه سرمایه انسانی
رویکردهای تطبیقی سرمایه انسانی در سازمان‌های نظامی و غیر نظامی، حوزه‌های انسانی هوش مصنوعی و ...