فصلنامه تبصره

فصلنامه تبصره

Tabsare Journalپوستر فصلنامه تبصره

فصلنامه تبصره، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با حقوق مقاله می پذیرد.

علاقه مندان میتوانند مقالات حقوقی خود را در زمینه های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی برای نشریه ارسال کنند.

لازم به ذکر است گواهی پذیرش مقالات توسط معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن علمی دانشجویی حقوق صادر می شود.