مجله پژوهش های نوین در مهندسی محیط زیست

مجله پژوهش های نوین در مهندسی محیط زیست

New Researches in Environmental Engineeringپوستر مجله پژوهش های نوین در مهندسی محیط زیست

نشریه "پژوهش های نوین در مهندسی محیط زیست"، فصلنامه ای است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با شاپای الکترونیکی ۰۹۳۰-۲۹۸۱ منتشر می‌شود. این نشریه دارای مجوز از بیست و سومین جلسه کمسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ می باشد و مطابق با نامه شماره ۷۳/۸۷۴۰۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به صورت فصلنامه مجوز انتشار علمی دریافت نموده است. این فصلنامه به ارائه و چاپ آخرین یافته های پژوهشی در زمینه های فناوری و نوآوری های محیطی، مهندسی و مدیریت محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری، توسعه فناوری های هوشمند در محیط زیست و منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی، چالش های محیط زیستی، خشکسالی، سیل، بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اقلیم، منابع آب های سطحی و زیرزمینی، خاک، پوشش گیاهی، گیاه پالایی، زیست پالایی، انرژی و توسعه پایدار، مدیریت پسماند می پردازد.

حوزه های تحت پوشش: فناوری و نوآوری های محیطی، مهندسی و مدیریت محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری، توسعه فناوری های هوشمند در محیط زیست و منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی، خشکسالی، سیل، بهداشت محیط زیست، اقلیم، مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی