مجله مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک

مجله مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک

History studies of Azerbaijan and Turkeyپوستر مجله مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک

فصلنامه مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک ، نشریه‌ای جهت چاپ نتایج تحقیقات علمی پژوهشگران حوزه تاریخ آذربایجان و ترک در قالب مقالات علمی پژوهشی است که در سال، ۴ شماره منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه ­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی آذربایجان، تاریخ معاصر، مطالعات تطبیقی تاریخی با مناطق و کشورهای هم جوار و هر آنچه را در حوزه تاریخ آذربایجان و ترک توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده ­های جدید و بکر و همچنین با محتوی علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد، است.

این مجله سعی دارد ارتباط سازنده علمی با دانشگاهها، محافل علمی و اشخاص حقیقی علمی در باب تاریخ، ادبیات و زبانی آذربایجان در قالب انتشارات مقالات و نتایج تحقیقاتشان برقرار نماید.