فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلامپوستر فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام بر اساس شماره نامه 528017/18/3/ مورخ 20/9/1392 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید .