فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ

فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ

Research in Hhistory Educationپوستر فصلنامه پژوهش در آموزش تاریخ

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در حوزه آموزش درس تاریخ در آموزشگاه ها و دانشگاهها کار خود را آغاز نمود.

این نشریه کاملا علمی و متعلق به دانشگاه فرهنگیان است که به صورت فصلنامه شروع به انتشار نمود و در محتوی آن می توان تبادل و نشر افکار و اندیشه های بدیع در آموزش و تدریس درس تاریخ راملاحظه نمود.

حوزه جذب مقالات این نشریه در سه قالب الف)مقالات کامل اصیل علمی ب) مقالات کوتاه علمی پ)مقالات مروری در حوزه های:

-تحلیل محتوی کتاب های درسی

-آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

-مطالعات تطبیقی نظام های تربیت معلم

-ویژگی های حرفه ای معلمان

-بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش

-ارائه روش های نوین تدریس ، تربیت ارزشیابی برنامه ها ، روشها و آموخته های دانش آموزان

-خلاقیت در تربیت معلم

-کاربست یافته های پژوهشی در زمینه های آموزشی و آموزشگاهی

-آینده پژوهی در تربیت معلمین تاریخ

-راه های ارتقای کیفیت آموزش تاریخ در نظام تربیت معلم

-نظریه ها و رویکردهای نو در طراحی کتاب های درسی تاریخ در تربیت معلم

وهمچنین موضوعات مرتبط ، که قبلا در هیچ نشریه و یا گتابی به چاپ نرسیده باشند پس از انجام فرایند بررسی اولیه و داوری دقیق اقدام می نماید.