فصلنامه مکانیک هوافضا

فصلنامه مکانیک هوافضا

Aerospace Mechanics


پوستر فصلنامه مکانیک هوافضا

نشریه مکانیک هوافضا توسط دانشگاه جامع امام حسین در حوزه مکانیک و هوافضا منتشر می شود.

این فصلنامه در حوزه های تخصصی خود مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در فصلنامه مکانیک هوافضا