فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

Journal of Urban Management and Environmental Engineeringپوستر فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست

فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته با همکاری شهرداری کرمان است. این فصلنامه در سال ۱۴۰۲ شروع به فعالیت نموده است. با توجه به این که دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته با اهداف پژوهشی بین رشته ایی و نیاز مبرم صنایع و شهرداریهای کشور در خصوص موضوعات مهندسی محیط زیست فعالیت خود را آغاز و با موفقیت ادامه خواهد داد؛ لذا فصلنامه علمی مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست نیز چنین هدفی را دنبال نموده و به انتشار پژوهش هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه های مهندسی محیط زیست، آلودگی محیط زیست، کشاورزی اکولوژیک، اقتصاد محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست و کلیه موضوعاتی که مرتبط با حوزه مدیریت و مهندسی محیط زیست می باشند، می پردازد.

در حال حاضر این مجله با چاپ منظم ۲۴ مقاله در قالب چهار شماره در سال و به زبان فارسی، دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه مندان به موضوع های پژوهشی مرتبط قرار می دهد.

حوزه های تحت پوشش:

۱) مهندسی محیط زیست (مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، منابع آب، سواحل، آلودگی هوا، انرژی و ...)

۲) مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

۳) ایمنی، ‌ریسک و مدیریت شهری

۴) آلودگی محیط زیست

۵) سنجش از دور و GIS

۶) کشاورزی اکولوژیک (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)

۷) حقوق محیط زیست

۸) اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

۹) تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‌ها

۱۰) آموزش، ترویج و مدیریت محیط زیست

۱۱) برنامه‌ریزی شهری و مدیریت محیط زیست

۱۲) طراحی محیط و ارزیابی محیط زیست

۱۳) مدیریت و برنامه ریزی شهری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)

۱۴) طراحی و معماری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)

۱۵) برنامه ریزی مالی و اداری (مرتبط با حوزه محیط زیست و مدیریت شهری)