مجله دانش سلامت و دین

مجله دانش سلامت و دین

Knowledge of health and religionپوستر مجله دانش سلامت و دین

ماهنامه دانش سلامت و دین یک مجله علمی اطلاع رسانی است که به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی قم منتشر می شود.

این مجله در حوزه های دین، سلامت معنوی، اخلاق حرفه ای، تاریخ پزشکی و پیراپزشکی مقاله می پذیرد.

زبان مقالات فارسی است و به صورت آنلاین منتشر می شود.