دوفصلنامه اپتوالکترونیک

دوفصلنامه اپتوالکترونیک

Optoelectronicپوستر دوفصلنامه اپتوالکترونیک

نشریه "اپتوالکترونیک " براساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹، در ارزیابی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، موفق به کسب رتبه « ب » شده است.

این نشریه با همکاری انجمن اپتیک و فوتونیک ایران منتشر می شود.

محورهای پذیرش مقاله:

نورشناسی، ساختارهای میکرو و نانو الکترونیک، اپتوالکترونیک کوانتومی، پردازش اطلاعات و تصویر، قطعات اپتوالکترونیکی، مواد آمورف و شیشه‌ای، کاربردهای اپتوالکترونیک در پزشکی، مواد مغناطیسی، مواد نوری غیرخطی، سالیتون و سالیتون‌های اپتیکی، فوتونیک، نیمه‌رسانه‌های اپتیکی