فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی

فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی

Comparative Public Administrationپوستر فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی

فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی یک فصلنامه علمی با داوری بسته و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن مدیریت دولتی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. این فصلنامه قصد دارد که نتایج و یافته های علمی و بدیع حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه و... را در زمینه توسعه دانش بشری در قالب مقالات علمی بسط و گسترش دهد. فلذا از نویسندگان و علاقمندان محترم دعوت به عمل می آید تا آخرین مقالات اصیل و مرتبط در این حوزه های علمی را برای فصلنامه ارسال نمایند.

**این فصلنامه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند**

حوزه های تحت پوشش:

۱. نظام اداری تطبیقی (رویکرد فلسفی، تاریخی، بین سازمانی، بین کشورها، حکومت ها و....)

۲. مدیریت تطبیقی در حوزه بین الملل (کشورها، حکومت ها، سازمان های فراملیتی و...)

۳. مدیریت تطبیقی در زمینه های اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بین سازمانی کشورها

۴. بررسی تطبیقی ساختار، فرآیند، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی و خصوصی

۵. بررسی تطبیقی در حفاظت از محیط زیست و مسائل متعاقب

۶. خط‌مشی‌گذاری عمومی تطبیقی

۷. مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و مردم نهاد

۸. بررسی مدل ها و الگوهای توسعه بخش دولتی (حکمرانی، مشارکت عمومی، شهروندمحوری و...)

۹. نظریه‌پردازی در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه و توسعه پایدار

۱۰. روش‌شناسی پژوهش در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی و مدیریت توسعه

۱۱. سایر موضوعات مرتبط با رسالت و اهداف فصلنامه