فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی

فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی

Research in Exercise Nutritionپوستر فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی

پژوهش در تغذیه ورزشی (Research in Exercise Nutrition) اولین نشریه تخصصی تغذیه ورزشی در ایران می باشد که دارای پروانه انتشار به شماره ثبت ۸۵۹۱۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. دانشگاه کردستان صاحب امتیاز فصلنامه پژوهش در تغذیه ورزشی می باشد.

تمرین، تغذیه و ژنتیک سه فاکتور کلید در دستیابی به اوج عملکرد ورزشی می باشند. در چند دهه اخیر، متخصصین علوم ورزشی به نقش تغذیه در بهبود و حمایت از تمرین توجه خاصی داشته اند؛ بر این اساس، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان اقدام به انتشار نشریه پژوهش در تغذیه ورزشی نموده است تا فرصتی فراهم گردد که پژوهشگران و دانشمندان حوزه علوم ورزشی با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود در عرصه تغذیه ورزشی در یک نشریه تخصصی تغذیه ورزشی بر غنای این نشریه نوپا افزوده و جامعه علمی کشور را از فوائد آن بهره مند سازند. با توجه به دوزبانه بودن (فارسی و انگلیسی) این نشریه، پژوهشگران و دانشمندان حوزه علوم ورزشی می توانند مقالات خود را به یکی از دو زبان مذکور برای نشریه ارسال نمایند.

پژوهش در تغذیه ورزشی (Research in Exercise Nutrition) به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد و در آن مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)، مقالات مروری (Review) و مقالات متاآنالایز (Meta-analysis) در حوزه پژوهش های بنیادی، توسعه ای، کاربردی و اپیدمیولوژیک و مطالعه‌های بالینی مرتبط با تغذیه ورزشی که قبلا در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ نشده باشند، منتشر می گردد.