فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند

فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند

New researches in the smart cityپوستر فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند

فصلنامه پژوهش های نوین در شهرهوشمند توسط موسسه آموزش عالی آپادانا به صورت فیزیکی و آنلاین منتشر می شود.

این مجله در حوزه های مرتبط با علوم برق و کامپیوتر مقاله می پذیرد.

مدت زمان داوری برای مقالات ۴ هفته می باشد.