مجله شالیزار

مجله شالیزار

Rice Fieldپوستر مجله شالیزار

نشریه ترویجی "شالیزار" مقالات ترویجی و کاربردی در زمینه کلیه موضوعات برنج مانند؛ موضوعات مرتبط با معرفی ارقام جدید و پرمحصول، کشت مستقیم و نشاکاری، آماده سازی خزانه و زمین اصلی، مدیریت خزانه به روش سنتی و جعبه ای، انتقال گیاهچه به زمین اصلی، تغذیه و حاصلخیزی خاک، کود و سموم مورد استفاده در زراعت برنج، مکانیزاسیون برنج، کنترل زیستی آفات و بیماری های برنج، توصیه ها و دستورالعمل های فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج، ماشین های برداشت، کارخانه های شالیکوبی و بسته بندی، تجارت و بازرگانی برنج، کیفیت و خواص غذایی برنج، کشت و برداشت مجدد برنج، ضایعات برنج، کشت محصولات دوم مانند شبدر، باقلا، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی در شالیزار و زراعت های تلفیقی مانند پرورش برنج- ماهی و برنج- اردک و سایر موارد مرتبط با برنج، صنایع تبدیلی و فراورده های جانبی برنج را جهت ارزیابی و انتشار می پذیرد.

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه برنج و شالیزار دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی خود را در زمینه های ذیل ارسال فرمایند.

محورهای دوفصلنامه ترویجی شالیزار :

معرفی ارقام جدید و پرمحصول برنج
به زراعی برنج
بیوتکنولوژی برنج
تغذیه گیاهی برنج
کنترل آفات، بیماری هاو علف های هرز برنج
مکانیزاسیون و کاربرد ماشین در مراحل مختلف تولید برنج
کشت و برداشت مجدد برنج
صنایع تبدیلی و فرآورده های جانبی برنج
کیفیت و خواص غذایی برنج
مصارف جدید در حوزه غذا و دارو از برنج
ضایعات برنج
اقتصاد و توسعه کشاورزی در برنج
بازاریابی و بازرگانی برنج
دانش بومی برنج
کشت محصولات دوم مانند شبدر، باقلا، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی در شالیزار
زراعت های تلفیقی مانند پرورش برنج- ماهی و برنج- اردک و سایر موارد مرتبط با برنج
مقالات پر بازدید