فصلنامه نانوشیمی و الکتروشیمی

فصلنامه نانوشیمی و الکتروشیمی

Journal of Nano chemistry and Electrochemistryپوستر فصلنامه نانوشیمی و الکتروشیمی

فصلنامه نانوشیمی و الکتروشیمی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ طی مجوز شماره ۷۳/۷۷۴۵۷/ص/۱۳۹۸ از معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار یافته است.

مجله نانوشیمی و الکتروشیمی از دریافت مقاله های علمی-پژوهشی که در بردارنده ی دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی در همه زمینه های نانوشیمی و فناوری نانو از جمله سنتز و کاربرد نانومواد به عنوان کاتالیست، جاذب، حامل های دارو، نانو حس گر ، نانو سموم و..... در تمامی گرایش های شیمی، داروسازی، مهندسی شیمی، پزشکی، صنایع شیمیایی و محیط زیست و الکتروشیمی در تمامی شاخه های شیمی و یا سایر زمینه های تخصصی نزدیک و مرتبط با موضوع مجله استقبال می نماید.

همچنین مجله شیمی و الکتروشیمی بر روی ابعاد مختلف مهندسی شیمی از قبیل واکنش های شیمیایی، محیط زیست مهندسی شیمی، پروسه های عملیاتی در مهندسی شیمی، و زیرمجموعه های مهندسی شیمی از قبیل مهندسی نفت متمرکز می باشد. مجله شیمی و الکتروشیمی یک مجله علمی تحقیقاتی بین المللی می باشد که از محققان نوآور در موارد فوق الذکر دعوت به ارسال مقاله می نماید.

از اهداف این مجله می توان به ایجاد یک انجمن بین المللی برای ارائه ایده های نوین در مباحث تحقیقاتی و پایه ای مهندسی شیمی، مقالات مروری و تفسیری اشاره نمود.