مجله راهبردهای فنی در سامانه های آبی

مجله راهبردهای فنی در سامانه های آبی

Technical Strategies in Water Systemsپوستر مجله راهبردهای فنی در سامانه های آبی

مجله راهبردهای فنی در سامانه های آبی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی راهبردهای فنی در سامانه های آبی می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی به وسیله نرم افزارمشابهت یاب بررسی می شوند تا از اصالت آن ها اطمینان حاصل شود. سپس همه مقالات توسط داوران معتبر و مجرب مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه مقالات پژوهشی، مطالعه موردی، مقالات مروری، مقالات کوتاه و نامه به سردبیر را مورد بررسی قرار داده و منتشر می نماید.