مجله ترویجی انگور

مجله ترویجی انگور

grape extension magazineپوستر مجله ترویجی انگور

صاحب امتیاز مجله ترویجی انگور مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین است. با انتشاراین مجله بر اساس مجوز شماره ۴۴۰۴۶/۲۲۱ مورخ ۹۷/۰۹/۱۴ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موافقت شده است. مخاطبان اصلی این مجله بهره برداران، مروجان، دانشجویان وکارشناسان کشاورزی است. این مجله مقاله هایی با موضوع انتقال یافته ها و نتایج پژوهش های انگور را منتشر میکند.

فعالیت این نشریه ترویج و انتقال دانش های نوین و بومی پراکنده به کاربران بخش کشاورزی انگور در زمینه های ذیل می باشد:

- امنیت و ایمنی غذایی

- مدیریت نوین در تاکستان ها

- پرورش انگور در محیط های کنترل شده

- اطلاعات کاربردی در زمینه تنش های محیطی و زیستی

- فیزیولوژی، به نژادی و به باغی

- خاکشناسی، تغذیه، آب و آبیاری

- تولید محصول سالم و ارگانیک

- برند سازی، بازاریابی، تجارت و اقتصاد

- برداشت، بسته بندی، نگهداری، حمل ونقل و صنایع تبدیلی و فراوری

- کاهش ضایعات و پسماندها و تولید محصولات ثانویه از آن ها

- افزایش تنوع و عرضه محصولات و فراورده های حاصل از انگور

- مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری آب کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری

- گزارش معرفی ارقام، کلون ها و هیبریدها

- یافته های نوین بین رشته ای