نشریه مطالعات برق آپادانا

نشریه مطالعات برق آپادانا

Apadana Journal of Electrical Studiesپوستر نشریه مطالعات برق آپادانا

نشریه مطالعات برق آپادانا، توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با برق و مهندسی برق مقاله می پذیرد.