ماهنامه پژوهش های مطالعات اسلامی معاصر

ماهنامه پژوهش های مطالعات اسلامی معاصر

Contemporary Islamic Studies Researchesپوستر ماهنامه پژوهش های مطالعات اسلامی معاصر

مجله پژوهش های مطالعات اسلامی معاصر با کد شاپا (ISSN) ۲۹۸۱-۰۴۹۳ به زبان فارسی، منتشر می شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با مطالعات اسلامی و انسانی و موضوعات میان رشته ای است.

علاقمندان، پژوهشگران و صاحب نظران محترم می توانند با رعایت کامل اصول و موارد مندرج در راهنمای نویسندگان، مقالات خود را به سامانه الکترونیکی مجله و یا ایمیل آن ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تایید در نوبت چاپ قرار گیرد. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تاخیر در مراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید.

تلاش مجله بر این است که مقالات دارای استانداردهای حد اقلی با انجام اصلاحات توسط پژوهشگر، پذیرش شود و تا حد امکان از رد اولیه مقالات خودداری گردد.