دوفصلنامه اندیش نامه معماری داخلی

دوفصلنامه اندیش نامه معماری داخلی

Andishname-ye Me'mari-ye Daxeliپوستر دوفصلنامه اندیش نامه معماری داخلی

نشریه اندیش نامه معماری داخلی نشریه ای عملی-تخصصی است که دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانشجویان و فعالان این رشته را منتشر می کند. برای این منظور از مقالات تالیفی، گزارش های پژوهشی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و ترجمه مقالات خارجی استقبال می کند. هدف از انتشار این نشریه گردآوری نتایج فعالیت های پژوهشگران رشته معماری داخلی به صورت متمرکز در یک پایگاه علمی است.

مدت مدیدی است که مطالب زیادی در زمینه های مختلف تخصصی و حرفه ای معماری داخلی نگاشته می شود. ماهیت دوگانه معماری داخلی از منظر وابستگی به معماری در عین جدایی، می تواند مبنای قابل توجه این امر باشد. وابستگی طراحی داخلی به معماری، از حیث استقرار در محیطی مصنوع و مرز نامشخص بین درون و برون حائز اهمیت است. امکان و احتمال مواجهه طراح با محیطی آماده و تبدیل دائمی آن به محیطی جدید، غیرقابل انکار بوده و می تواند یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در معماری داخلی و چگونگی ارتباط آن با معماری باشد. عمده ترین موضوعات مرتبط با معماری داخلی و طراحی داخلی می توانند در حوزه های طراحی در بناهای تاریخی، طراحی صنعتی، طراحی گرافیک، طراحی پارچه، علوم رفتاری، روانشناسی محیطی و زیبایی شناسی باشند. بنابراین پژوهش ها و دستاوردهای جدید مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه علوم، مهارت ها و روش های مرتبط به این حوزه ها سرخط های اصلی مقالات این نشریه هستند.